គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន
ភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយើង។ ដូច្នេះហើយទើបយើងបានបង្កើត គោលការណ៍នេះក្នុងគោលបំណងអោយអ្នកយល់ពីរបៀបដែលយើង ប្រមូល ប្រើ ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការបញ្ចេញ និងធ្វើការរប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនោះដោយរបៀបណា។ ខាងក្រោមនេះ ជាការបង្ហាញពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

មុនពេល ឬក្នុងពេលនៃការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ពួកយើងនឹងកំណត់ពីគោលបំណងរបស់ព័ត៌មាន ដែលនឹងត្រូវប្រមូលទុក។

យើងនឹងប្រមូល និងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនោះតែម្នាក់ឯងគត់ ក្នុងវត្ថុបំណងដើម្បីបំពេញគោល បំណងផ្សេងៗ ដែលយើងបានកំណត់ និងសម្រាប់គោលបំណងចំាបាច់ផ្សេងៗទៀត លុះត្រាតែយើង  ទទួលបានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាកាតម្រូវខាងផ្លូវច្បាប់។

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះ លុះត្រាតែវាចាំបាច់ សម្រាប់ការបំពេញនូវតម្រូវការចាំបាច់ទាំង នោះប៉ុណ្ណោះ។

យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដោយប្រើមធ្យោបាយស្របច្បាប់ និង សុច្ចរិត និង ព័ត៌មានណាដែល សមស្រប ដោយមានការយល់ព្រម ឬដឹងលឺពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងដែលវានឹងត្រូវប្រើ និងពាក់ព័ន្ធវិសាលភាព ដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះ គួរតែមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងជាព័ត៌មានថ្មីចុង ក្រោយបំផុត។

យើងនឹងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដោយភ្នាក់ងារការការពារសន្តិសុខដែលអាចទុកចិត្តបាន ជៀសវាង ការបាត់បង់ ឬការលួច និងការចូលមើល ការបង្ហាញ ការចម្លង ការប្រើប្រាស់ ឬការកែប្រែដោយគ្នានការ អនុញ្ញាត។

យើងនឹងធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនអំពី គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ ដែលទាក់ ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

យើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ទាំងនោះក្នុងគោល បំណងដើម្បីធានាអោយបានក្នុងការរក្សារការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រូវបានការពារ និងថែទាំបានយ៉ាងល្អ។