ពីជំរកតូចមួយទៅជា​ផ្ទះដ៏កក់ក្តៅមួយ / Backers


Name Amount Donated At
Belinda Nelson $1.0 3 ខែរមុន
Anonymous $50.0 3 ខែរមុន
Belinda Nelson $100.0 3 ខែរមុន
Sandy Maher $20.0 3 ខែរមុន
Anonymous $200.0 3 ខែរមុន
Belinda Nelson $101.0 3 ខែរមុន
Jess Blackledge $10.0 3 ខែរមុន
Anonymous $200.0 2 ខែរមុន
Sally Meacham $10.0 2 ខែរមុន
Anonymous $7.8 2 ខែរមុន
Shirley Brightwell $200.0 2 ខែរមុន
Shirley Brightwell $200.0 2 ខែរមុន
ឌឹម ប៊ុនធឿន $5.0 2 ខែរមុន
Anonymous $15.0 2 ខែរមុន
Anonymous $200.0 2 ខែរមុន