មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា / Backers


Name Amount Donated At
Cedric Jancloes $10.0 ជិត 2 ឆ្នាំមុន
Cedric Jancloes $10.0 ជិត 2 ឆ្នាំមុន
Pu ChingChing $10.0 11 ខែរមុន
Cellcard Mobile Donations $6.0 10 ខែរមុន
Chhaypor Lim $1.0 5 ខែរមុន
Cellcard User (12) $6.0 ជិត 2 ឆ្នាំមុន