គម្រោងជ្រើសរើស

Feature family photofor cover reduced
នៅដើមខែតុលាឆ្នាំ២០១៧,សៀមរាប កម្ពុជា ត្រូវបានប៉ះដោយខ្យល់ម៉ូសុងដ៏ធំមួួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយទីកន្លែងភាគច្រើននៃក្នុងទីក្រុង​...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1500.0

87.98666666666666%

87.99%

មូលនិធិ

$ 1319.8

បរិច្ចាក

6

ថ្ងៃនៅសល់

គំរោង

Thumb family photofor cover reduced

ពីជំរកតូចមួយទៅជា​ផ្ទះដ៏កក់ក្តៅមួយ

ដោយ Health, Hygiene and Education

នៅដើមខែតុលាឆ្នាំ២០១៧,សៀមរាប កម្ពុជា ត្រូវបានប៉ះដោយខ្យល់ម៉ូសុងដ៏ធំមួួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយទីកន្លែងភាគច្រើននៃក្នុងទីក្រុង​...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1500.0

87.98666666666666%

87.99%

មូលនិធិ

$ 1319.8

បរិច្ចាក

6

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb 11

ឆ្លាត: ទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សនិស្សិត

ដោយ CHHLAT Mission for Charity

ស្រមៃថាអ្នកជាកូនក្មេងដែលមានអាយុ 10 ឆ្នាំហើយអ្នកកំពុងតែនៅរៀន,...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

15.0%

15.00%

មូលនិធិ

$ 90.0

បរិច្ចាក

19

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb film fund

មូលនិធិភាពយន្តកម្ពុជា

ដោយ ComeTogether Ltd.

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការផ្តល់មូលនិធិគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះការផលិតភាពយន្ត។ ប្រជាជនភាគច្រើន...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 66500.0

0.06466165413533835%

0.06%

មូលនិធិ

$ 43.0

បរិច្ចាក

20

ថ្ងៃនៅសល់

ដៃគូររបស់យើង

អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង